Πρακτορευόμενες εταιρείες

(Aλφαβητική διάταξη)

 Asuka

CenkGroup

Compagnie du Ponant
 CrystalCruises  HollyHouseShipping  MedKon
NYKLines  NiverLines  Nordana 
 PolishOceanLines OvenskaOrientLinien   SeaCloud
 SeaDream
 StarCruises TurkonLine 
 UECC  USTICA-LINES  X-Press Feeders
  Wallenius